"Overcoming the Funding Gap: How women in tech can win funding battles"

Hilda Mwangi
Chief Financial Officer